Piomar HouseProjekty zrealizowane

Projekt pt. "Rozwój Wielkopolan dźwignią Wielkopolski" działanie 2.1. realizowany w 2005-2007r.

Projekt pt. „Rozwój Wielkopolan dźwignią Wielkopolski” był odpowiedziom na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, jako Instytucji Wdrażającej, nr ZPORR/2.1/05, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II: Wzmocnienie zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Projekt był skierowany do pracujących osób dorosłych z regionu Wielkopolski. Zakładał przeprowadzenie szkoleń z zakresu języków obcych oraz informatyki. Skorzystało z niego prawie 900 pracujących osób i zakończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym.

Z badań wynika, że 99% osób oceniła jakość szkolenia na poziomie bardzo dobrym.

 

Projekt pt. "Rozwój kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych dźwignią powiatu głogowskiego i górowskiego".

Przygotowane zakresy poszczególnych modułów szkoleniowych zostały dobrane w wyniku analizy rynku oraz wymogów jakie stwarza współczesny rynek. Oferta szkoleniowa była przygotowana zgodnie z wynikami weryfikacji potrzeb i aspiracji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych.

 

Projekt pt. "Znajomość języków obcych kluczem do sukcesu zawodowego".

Metodyka programu powstała po dogłębnej analizie grupy docelowej - pracujących osób dorosłych, jej potrzeb, możliwości, czasu, który może poświęcić na naukę, przebytych doświadczeń, braku potrzeby ciągłego doskonalenia itp. Patrząc przez pryzmat zaprezentowanych problemów, opracowaliśmy program nauczania nastawiony na indywidualizm, komunikację i rozwijanie umiejętności językowych w sytuacjach życia codziennego i w miejscu pracy. Za cel postawiliśmy sobie uzyskanie maksymalnej efektywności na zajęciach, nabycie praktycznych umiejętności oraz poczucia bezpieczeństwa w posługiwaniu się językiem obcym.

 

Warsztaty szkoleniowe PO KL 2007-2013

Warsztat przeznaczony był dla właścicieli firm szkoleniowych oraz osób myślących o planowaniu, organizowaniu oraz realizowaniu projektów szkoleniowych w ramach EFS PO KL 2007-2013.

W ramach warsztatu zostały zrealizowane następujące zagadnienia:
Przygotowanie charakterystyki projektu z uwzględnieniem aktualnego wzoru wniosku o dofinansowanie:

a) cel projektu

a. potrzeba realizacji projektu (drzewo problemów)
b. cele ogólne i szczegółowe z perspektywy firmy szkoleniowej
c. zgodność celów z PO KL i planem działań

b) grupy docelowe

a. charakterystyka beneficjentów
b. wybór grupy docelowej
c. sposoby rekrutacji uczestników

c) działania

a. budżet projektu
b. harmonogram projektu

d) rezultaty

a. twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
b. sposoby monitorowania osiągniętych rezultatów
c. powiązanie osiągniętych rezultatów z celami projektu

e) potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

a. doświadczenie projektodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć/ projektów
b. sposób zarządzania projektem
c. opis zaplecza technicznego i kadr zaangażowanej w realizację projektu
d. przychody projektodawcy za poprzedni rok obrotowy

 

Do góry
All Right Reserved | Copyright © 2022 | CMS by Quick.Cms